Köp av vara eller köp av tjänst?

Frågan om ett avtal avser köp av vara eller köp av tjänst är många gånger konstlad. Rätt svar blir nämligen ofta att det inte spelar någon roll!

 I många andra situationer är det emellertid skillnad, inte minst på grund av avtalsobjektet art och hur det har beskrivits. I en del fall, slutligen, finns en skillnad som är konstruerad och som grundas på hur lagtexten har utformats. Ett sådant fall behandlades av Högsta domstolen i NJA 2001 s. 138, där fråga var om en konsument hade köpt en värmepanna med tillhörande installation, eller om avtalet i stället avsåg installation av värmepanna, för vilken naturligtvis krävdes att installatören också tillhandahöll en värmepanna. Utgången i målet var helt beroende av om avtalet avsåg ett varuköp med tillhörande installations, eller om det i stället avsåg en installationstjänst med tillhörande värmepanna. Läs Jon Kihlmans artikel Köp eller installation av värmepanna? Om gränsdragningen mellan köp och tjänst.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com